PREBIEHA HROMADNÁ PRIPOMIENKA k  MPK  186 / 2009

 

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, Vážená odborná verejnosť,

dovoľujeme si vás osloviť o podporu našej hromadnej pripomienke k mezirezortnému pripomienovému konaniu (MPK) k novele zákona 186/2009 Z.z do 10.07.2017 vrátane. Inštitút hromadnej pripomienky využívame predovšetkým na vyriešenie podnetov z aplikačnej praxi, s ktorými sa stretávame v praxi i na základe vašich podnetov zo stretnutí na vzdelávacích aktivitách pre sektor poistenia.

SARM sa zapojila zmysle štandardného legislatívneho procesu PI/2016/143 už pripomienkami v októbri 2016.

Dovoľujeme si vás informovať, že napriek našej žiadosti o osobné konzultácie k našim pripomienkam v PI/2016/143 nás nikto z MFSR nekontaktoval. Pozitívne však hodnotíme akceptovanie našich dvoch z celkovo 16-tich pripomienok v PI/2016/143 do návrhu novely zákona.

Čo znamená hromadná pripomienka:

http://www.viaiuris.sk/prirucky-a-navody/pravne-predpisy-hromadna/ Predkladateľ sa nezaoberal alternatívnymi návrhmi riešení, ktoré by viedli k dosiahnutiu predkladateľom definovaných cieľov, a ktoré boli vznesené napríklad zo strany viacerých asociácií na finančnom trhu napr. oddelením v návrhu zákona sektora poistenia od ostatných sektorov osobitnou časťou.
V hromadnej pripomienke navrhujeme najmä:

  • Prijať základné pojmy definície z IDD.
  • Doplniť do zákona nový typ samostatného sprostredkovateľa poistenia poisťovacieho makléra a podriadeného poisťovacieho makléra. ( jedno IČO, abymohlo vykonávať činnosť agenta aj makléra pre sektor poistenia, ale nie finančného poradcu ).
  • Prijať v rozsahu IDD príslušné paragrafy KAPITOLA V čl. 18 a 19 o konflikte záujmov pre zvýšenie transparentnosti činnosti sprostredkovateľov poistenia voči klientovi.
  • Požiadať v rámci MPK MFSR o predloženie návrhu "Obsahu a rozsahu osobitného finančného vzdelávania" a koncepcie pre kontinuálne zvyšovanie OFV subjektov na poistnom trhu.
  • Zrušiť pravidelné skúšky pre stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, ak osoba kontinuálne vykonáva svoju činnosť bez prerušenia.( skúška len raz pre daný stupeň )

Hromadnú pripomienku môžete podporiť i vy s vašimi kolegami z vašich spoločností, ale i klientami poznajúci prácu zodpovedných sprostredkovateľov poistenia na stránke. http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=924170.

Veríme, že napriek krátkemu času zmobilizujeme spoločne sily i počas začínajúcemu dovolenkovému obdobiu, a bude nás viac ako ako 500.

 

Za podporu vám vopred ďakujeme.

 

S úctou Róbert Poór predseda SARM