Pozvánka NA KONFERENCIU SARM

 

Slovenská asociácia rizikového manažmentu,

EKONOMICKÁ UNIVERZITA v BRATISLAVE,

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

 

 

Vás pozývajú na konferenciu

 

 

Celoživotné vzdelávanie

v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva

 

 

 

určenú pre vrcholový manažment poisťovní, finančných sprostredkovateľov, rizikových manažérov, metodikov neživotného poistenia, upisovateľov rizika, likvidátorov poistných udalostí, sprostredkovateľov poistenia, finančných poradcov, manažérov správy majetku a poisťovania v podnikoch a spoločnostiach, vedeckých i pedagogických pracovníkov zaoberajúcich sa riadením rizík a širokú odbornú verejnosť.

 

 

 

 

Dátum:

5.12.2019

Čas:

09:00 – 15:00

Miesto:

Aula Ekonomickej Univerzity v Bratislave

 

 

 

Konferencia sa koná pod záštitou

 

Rektora Ekonomickej univerzity prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD.

Rektora Univerzity sv.Cyrila a Metoda prof. Ing. Romana Boču, DrSc.

Odborný garant SARM hosť. prof. Ing. Robert Poór, PhD.

Konferenciu povedie dekan Fakulty podnikového manažmentu

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

 

 

PRIHLÁŠKA

 

PROGRAM KONFERENCIE

 

 

Por. č.

Čas

Téma

Prednášajúci

1.

0930

Otvorenie a úvodné slovo k Projektu celoživotného vzdelávania SARM

Predseda predsedníctva SARM

2.

 

Príhovor rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rektor EUBA

3.

 

Príhovor rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Rektor UCM

4.

 

Vývoj poisťovníctva v SR po roku 1989

Dekanka Národohospodárskej fakulty

5.

1030– 1200

Predstavenie Projektu celoživotného vzdelávania

Členovia predsedníctva SARM

 

1200– 1230

Prestávka - občerstvenie

 

6.

1230– 1330

Klimatické zmeny, živelné riziká a ich dôsledky na riadenie rizík i očakávané tendencie budúcich riešení v poisťovníctve

Predseda a členovia predsedníctva SARM

7.

1330 – 1400

Vystúpenie hostí konferencie

Hostia konferencie 

8.

1400 – 1430

Záver konferencie

Podpredseda predsedníctva SARM

 

PRIHLÁŠKA

 

Detailný harmonogram bude určený 5.12.2019.

 

Účastnícke poplatky:

Účastníci konferencie neplatia účastnícky poplatok.

 

Vašu účasť prosíme potvrdiť odoslaním záväznej prihlášky najneskôr do 3.12.2019

na e-mailovú adresu: vzdelavanie (zavináč) isarm.sk

Prihláška na konferenciu SARM je priložená v prílohe.

.

Zabezpečenie vašich osobných dát

 

Slovenská asociácia rizikového manažmentu dbá na bezpečnosť prijatých a uchovávaných osobných údajov. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejňované.

 

 

hosť. prof. Ing. Robert Poór, PhD., v. r. 

predseda predsedníctva SARM